Cele statutowe

 

***

 

 1. Celem stowarzyszenia jest działalność pożytku publicznego w zakresie:
  1. organizowanie wszelkich działań ukierunkowanych na budowę, oddanie do użytku, wyposażenie kościoła, ewentualne remonty oraz utrzymanie wraz z budynkami towarzyszącymi mieszczącymi się na terenie rzymsko-katolickiej Parafii pod wezwaniem Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Tczewie przy ulicy Jodłowej 15;
  2. organizowanie działań zmierzających do gromadzenia środków pieniężnych na cele wymienione w punkcie 1a w sposób dozwolony przez prawo;
  3. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków o tematyce katolickiej i związanej z działalnością Stowarzyszenia;
  4. pozostała działalność wydawnicza w zakresie realizacji celów statutowych;
  5. pomoc społeczna dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych bez zakwaterowania;
  6. propagowanie idei budowy kościoła wśród społeczności lokalnej, w prasie i mediach;
  7. działalność charytatywna związana ze zbieraniem funduszy na działalność społeczną;
  8. pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania;
  9. organizowanie i prowadzenie zgodnych z prawem loterii, zbiórek publicznych, zabaw, festynów, koncertów itp. z których dochód przeznaczony będzie na finansowanie celów Stowarzyszenia;
 2. Stowarzyszenie realizuje działalność pożytku publicznego w sposób szczególny poprzez:
  1. współpracę i wymianę doświadczeń z innymi stowarzyszeniami, fundacjami, instytucjami o podobnych celach;
  2. pomoc społeczną, w szczególności rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
  3. ochronę i promocję zdrowia;
  4. działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
  5. promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
  6. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
  7. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
  8. naukę, edukację, oświatę i wychowanie;
  9. krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
  10. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
  11. kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji;
  12. ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego;
  13. pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
  14. porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
  15. promocję i organizację wolontariatu;
  16. upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji.

 
Stowarzyszenie KRÓLUJ NAM CHRYSTE na rzecz budowy kościoła p. w. Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Tczewie
Jeśli masz jakieś pytania bądź uwagi, wyślij nam wiadomość.